Szabályzat


I. Fejezet

 

1. §

Általános rendelkezések

1. A Kodolányi János Főiskola Szenátusa a jelenlegi és végzett hallgatói, jelenlegi és egykori dolgozói közötti intézményesített kapcsolattartás érdekében, a főiskolai szellemiség és az intézményi önazonosság erősítésének céljából megalapítja a Kodolányi János Főiskola Alumni szervezetét. (továbbiakban: KJFA)

2. Az intézményi alumni szervezet kialakításáért, működtetéséért az Alumni Központ felelős.

3. A Kodolányi János Főiskola Alumni a működése során szerzett személyes adatok kapcsán adatkezelőként és adtafeldolgozóként a hatályos jogszabályok, valamint a Kodolányi János Főiskola adatvédelmi szabályzata alapján jár el.

 

2. §

A Kodolányi János Főiskola Alumni célja és tevékenysége

 

1. A Kodolányi János Főiskola Alumni célja:

 

3.§

KJFA tagsági jogviszony

1. A KJFA tagja lehet:

2. A regisztrációval a tag hozzájárul adatainak jogszabályok szerinti kezeléséhez és a KJFA céljaira való felhasználáshoz.

3. A tagsági jogviszony a jelentkezési lap, mint belépési nyilatkozat kitöltésével, valamint a tagságnak megfelelő tagdíj befizetésével jön létre. Az űrlap www.alumni.kodolanyi.hu oldalon érhető el.

4. KJFA tagsági formák:

a) alumni tagot a 4.§ 1. bekezdésében foglalt jogok illetik meg

b) prémium tag vállalja, hogy minimum 15.000 Ft-ot évi tagdíjat fizet, melynek ellenében a4.§ 1., 2. bekezdésében foglalt jogok illetik meg.

c) KJFA Védnöke az a természetes vagy jogi személy, aki/amely támogatja az alumni céljait az adott évben 100.000 Ft-ot meghaladó összegű pénzadománnyal vagy szolgáltatással. A támogató tagok részére a rektor oklevelet adományoz, amely a cím egy éves viselésre jogosít.

5.A tagsági jogviszony a jelentkezéssel/regisztrációval, illetve a tagdíj befizetésével jön létre. A jogviszonyt a KJFA által kiállított kártya igazolja.

 

4. §

A tagok jogai és kötelezettségei

 

1. A szervezet minden tagja jogosult:

2. A prémium tagot a felnőttképzési programok árából 5%, a tandíjból 10% kedvezmény illeti meg a saját, illetve a közvetlen hozzátartozója számára.

4. A tagsági jogviszony megszűnése:

a) kilépéssel, a tag nyilatkozata alapján,

 

II. Fejezet

5.§

A KJFA kártya kedvezményprogram

 

1. A kedvezményt nyújtók köre:

Az a vállalati támogató (magánszemély/egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező gazdasági társaság, civil szervezet) aki, vagy amely, részt vesz az KJFA Alumni kedvezményprogramban együttműködési megállapodás keretében, partnerként csatlakozik a KJFA-hez (továbbiakban: Partner).

2. A KJFA kártya:

A tagok sorszámmal, névre szóló, a KJFA logójával ellátott plasztik kártyát kapnak a regisztrációt követően. Ezt a tagkártyát a Partnerek üzleteiben, a szolgáltatások/termékek igénybevételekor felmutatják. A partner az együttműködési megállapodásban rögzített kedvezményeket biztosítja a kártyát felmutató számára.

 

II. Fejezet

6.§ A KJFA szervezete és működése

 

1. A KJFA elnöke a főiskola rektora által kijelölt főállású munkatárs. A szervezeti és működési keretet Képzési Kiválósági Központ biztosítja. A KJFA -t működtető egység elnevezése: Alumni Központ.

 

Feladatai:

 

3. A KJFA elnöksége:

Tagjai:

 

Feladatuk:

Megbízásuk egy évre szól.

 

III. Fejezet

 

A KJFA gazdálkodását érintő rendelkezések

1. A KJFA a befolyt támogatások 20 %-át használja majd működésre , ösztöndíjra a bevételének 80%-át fordítja.

1. A KJFA anyagi forrásai:

2. A KJFA ösztöndíj programjáról külön szabályzat rendelkezik.


Elérhetőség